Polityka prywatności

1. Zakres zastosowania informacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez AP-LOGIC Sp. z o.o. ma zastosowanie do danych otrzymanych:

a. poprzez zapytania telefoniczne, e-mail, pocztą tradycyjną
b. formularze zleceń
c. w ramach umów z klientami
d. poprzez przedstawicieli AP-LOGIC Sp. z o.o. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych (podczas rozmów osobistych i telefonicznych, korespondencji handlowej elektronicznej i papierowej, targów, przetargów, negocjacji itd.).
Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

2. Administrator

Administratorem danych osobowych jest
AP-LOGIC Sp. z o.o.
ul. Łaska 77
98-220 Zduńska Wola

3. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez AP-LOGIC Sp. z o.o. prosimy kierować do:
AP-LOGIC Sp. z o.o.
ul. Łaska 77
98-220 Zduńska Wola
Tel.: + 48 43 823 28 89
e-mail: biuro@aplogic.pl

4. Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty

AP-LOGIC Sp. z o.o. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (drogą elektroniczną, w czasie rozmowy telefonicznej, osobiście) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).
W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pan/Pani pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych AP-LOGIC Sp. z o.o.
W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, AP-LOGIC zbiera tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową. Obejmują one: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

5. Cele przetwarzania, okres przetwarzania, podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są przez AP-LOGIC Sp. z o.o. w następujących celach:

 • realizacja umowy lub zamówienia
  pomiędzy AP-LOGIC Sp. z o.o. a Panem/Panią
  W przypadku zawarcia umowy lub złożenia zamówienia Pani/Pana podane dane będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
  Okres Przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.
 • kontakty handlowe
  Dane kontaktowe udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli AP-LOGIC Sp. z o.o. w celu kontaktów handlowych.
  Przedstawiciele AP-LOGIC mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty spółki, umówienia spotkania i innych działań handlowych.
  W przypadku, gdy jest PaniPani przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele AP-LOGIC Sp. z o.o. mogą także skontaktować się
  z Panem/Panią, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.
  Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji handlowych.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODOOkres Przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 • odpowiedź na zapytanie
  W przypadku złożenia zapytania (np. e-mail, telefon, poczta tradycyjna) wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt związany z realizacją prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części ‘Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych’. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  Okres Przetwarzania: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)
 • realizacja umowy lub zamówienia
  pomiędzy AP-LOGIC Sp. z o.o., a innym podmiotem
  W przypadku wskazania Pana/Pani jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy AP-LOGIC Sp. z o.o., a Pana/Pani pracodawcą lub innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
  Przetwarzanie Pana/Pani danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  Okres Przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 • realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji
  W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pana/Pani rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych, Kartach Przekazania Odpadów, protokołach zniszczenia lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pan/Pani stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pana/Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pan/Pani współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pana/Pani rzecz jakiekolwiek świadczenie.
  Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt c) RODO
  Okres Przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora
 • potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami
  Dane udostępnione w ramach umowy lub zamówienia lub w inny sposób udostępnione AP-LOGIC Sp. z o.o. mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków spółki AP-LOGIC oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko spółce AP-LOGIC. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pan/Pani stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pana/Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie AP-LOGIC Sp. z o.o. była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pana/Pani rzecz lub realizacji Pana/Pani praw.
  Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
Okres Przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

6. Konsekwencje niepodania danych

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli AP-LOGIC Sp. z o.o. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.
W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z AP-LOGIC Sp. z o.o. podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

7. Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo do :

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes dministratora)
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pan/Pani odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pana/Pani uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części ‘Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych’.
Przy czym:

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy
 • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Panu/Pani prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

8. Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

Dane kontaktowe przechowywane przez AP-LOGIC Sp. z o.o., są dostępne dla przedstawicieli AP-LOGIC Sp. z o.o.
Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi AP-LOGIC podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług, umów, zleceń dla klientów, kontaktów handlowych oraz obsługi działalności spółki.
W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony AP-LOGIC Sp. z o.o. stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).
Zapytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych prosimy kierować zgodnie
z informacjami podanymi w części ‘Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych’

9. Informacja końcowa

Powyższa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez AP-LOGIC Sp. z o.o. ma charakter wyłącznie informacyjny.