Paliwa alternatywne

Według prawodawstwa polskiego i hierarchii postępowania z odpadami zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9) składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami. Właśnie dlatego nasza firma, mając na uwadze odzysk odpadów, uruchomiła przerób odpadów na paliwa alternatywne, w procesie odzysku R12 – przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Prowadzimy recykling energetyczny, którego efektem jest coraz bardziej popularne i pożądane na rynku paliwo alternatywne

Produkcja tego paliwa przez AP-LOGIC jest odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie spowodowane światowym trendem oszczędności surowców energetycznych, kurczącymi się zasobami kopalnymi, a także poszukiwaniem alternatywnych, przyjaznych środowisku źródeł energii. Ponadto, paliwa alternatywne, wspomagają gospodarkę odpadami, przede wszystkim poprzez uniknięcie składowania odpadów na tradycyjnych składowiskach.

Nasze paliwo produkowane jest z odpadów innych niż niebezpieczne i posiada dobre parametry fizykochemiczne, co jest regularnie potwierdzane przez laboratoria naszych kontrahentów.

Skład i granulacja paliwa kształtowane są w zależności od indywidualnego zapotrzebowania odbiorcy – charakterystyki procesu spalania i posiadanego pieca.

Odbiorcą Naszego paliwa są cementownie a także większe elektrociepłownie, posiadające zezwolenie na współspalanie paliw alternatywnych.