Niszczenie towarów

Oferujemy usługę niszczenia towarów, które zostały wycofane z rynku z różnorodnych powodów.

Dokonujemy niszczenia m. in. :

  • produktów przeterminowanych
  • produktów wycofanych z rynku z uwagi na braki produkcyjne lub wadliwość
  • towarów zatrzymanych przez urzędy celne, skarbowe i sądy

Przeprowadzamy profesjonalną, bezpieczną i gwarantującą całkowite zniszczenie utylizację towarów poprzez ich mechaniczne uszkodzenie, rozdrobnienie oraz ostateczne termiczne przekształcenie w instalacjach przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów.

Towar po przejściu przez nasz proces technologiczny staje się towarem niezdatnym do użytku i przybiera charakter odpadu. Wszelkie znaki handlowe ulegają bezpowrotnemu zniszczeniu.

Niszczymy towary wycofane z centrów handlowych, marketów, hurtowni, towary wycofane przez producentów. Naszymi klientami są izby celne, instytucje administracji publicznej, producenci, pośrednicy oraz sprzedawcy handlowi.

Na życzenie klienta dokonujemy niszczenia przy udziale przedstawicieli strony zlecającej usługę – tzw kasacje komisyjne.

Każdorazowo proces niszczenia potwierdzamy protokołami zniszczenia, kartami przekazania odpadów. Istnieje możliwość rejestracji.

niszczenie dokumentów i towarów

Niszczenie dokumentów

Przeprowadzamy fizyczną likwidację nośników informacji, zwaną powszechnie niszczeniem lub utylizacją dokumentów.

Dokonujemy niszczenia dokumentów papierowych (dokumentacji niearchiwalnej ale poufnej – faktury, dokumenty handlowe, dokumenty kadrowe, rolki kasowe itp. itd.)

Niszczymy elektroniczne nośniki informacji płyty CD, bankowe karty płatnicze, karty magnetyczne, taśmy magnetofonowe i video, twarde dyski, pendrive.

Cały proces jest przeprowadzany przez odpowiednio przeszkolony personel.
Usługa jest świadczona w formie door-to-door – nasz odpowiednio przystosowany pojazd (wyposażony w GPS) przyjeżdża do klienta, nasz personel dokonuje zapakowania dokumentacji, transport wraz z zabezpieczoną dokumentacją trafia bezpośrednio do zakładu utylizacji do urządzeń dokonujących mechanicznego zniszczenia i rozdrobnienia.

niszczenie dokumentów i towarów